Algemene voorwaarden Stenen met Stijl

https://www.stenenmetstijl.nl

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van
zijn herroepingsrecht; Lees alles
over bedenktijd.
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening
van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een
reeks van producten en/of diensten,
waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in
staat stelt om informatie die aan
hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer
ter beschikking stelt die een
consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn
herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of
diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van
een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
ondernemer.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Stenen met Stijl
Biesbosch 21181 JD Amstelveen
Nederland
TE
info@stenenmetstijl.nl
KVK 69660832
BTW nummer NL002014979B91
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand
gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en
consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van
deze algemene voorwaarden aan de
consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de
ondernemer in te zien en zij op
zverzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat
de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg
aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene
voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij
op verzoek van de consument langs
elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval
van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest
gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op
enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze
voorwaarden voor het overige in stand en zal
de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden
door een bepaling dat de strekking van
het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen
te worden beoordeeld ‘naar de geest’
van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere
bepalingen van onze voorwaarden, dienen
uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk
in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te
wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te
maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de
ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn
indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten. Ondernemer
kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de
echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk
is wat de rechten en verplichtingen zijn,
die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn
waarbinnen de ondernemer de prijs
garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten
van het gebruik van de techniek voor
communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het
reguliere basistarief voor hetgebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op
welke deze voor de consument te
raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de
door hem in het kader van de
overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst
kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
duurtransactie.
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot
stand op het moment van aanvaarding
door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de overeenkomst van deze
aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een
veilige webomgevingen. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal
de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte
stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer
op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de
volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken,
dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan
de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst
een duur heeft van meer dan één
jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid
slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden
van voldoende beschikbaarheid
van de betreffende producten.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op
de dag na ontvangst van het product
door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het
product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig
is om te kunnen beoordelen of hij het
product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de
originele staat en verpakking aan de ondernemer
retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht
is hij verplicht dit binnen 14 dagen,
na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het
kenbaar maken dient de consument te
doen middels het modelformulier of door middel van een ander
communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de
consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
herroepingsrecht dient de klant het product
binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de
geleverde zaken tijdig zijn
teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen
niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willenmaken van zijn
herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft
teruggezonden, is de koop een
feit.
Bij levering van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het
aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich
richten naar de door de ondernemer bij
het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke
en duidelijke instructies.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen
ten hoogste de kosten van terugzending
voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit
bedrag zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de
voorwaarde dat het product reeds terug
ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete
terugzending overlegd kan worden.
Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de
consument is gebruikt tenzij de consument
nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de
consument zelf is de consument
aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
waardevermindering van het product wanneer door
de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te
gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten
voor producten zoals omschreven in lid 2
en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
ondernemer dit duidelijk in het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
producten:
die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig
specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop de ondernemer geen invloed
heeft;
voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verboeren;
voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
diensten:
betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te
verrichten op een bepaalde datum of
tijdens een bepaalde periode;
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
begonnen voordat de bedenktijd is
verstreken;
betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen
van de aangeboden producten en/of
diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed
op heeft, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
vermelde prijzen richtprijzen zijn,
worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met
ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief btw.6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en
zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt
geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de
ondernemer niet verplicht het product volgens de
foutieve prijs te leveren.
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum
van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het
product geschikt is voor ander dan
normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie
doet niets af aan de wettelijke rechten en
vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2
maanden na levering aan de ondernemer
schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te
geschieden in de originele verpakking en in
nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter
te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
producten voor elke individuele toepassing
door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het
gebruik of de toepassing van de
producten.
5. De garantie geldt niet indien:
de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt
of door derden heeft laten
repareren en/of bewerken;
de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden
behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of
op de verpakking behandeld zijn;
de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal
stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste
materialen.
Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen
bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het
bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,
tenzij consument akkoord is gegaan
met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het
recht om de overeenkomst zonder kosten
te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen
kan de consument geen rechten
ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht
op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de
ondernemer het bedrag dat de consument
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn,
zal de ondernemer zich inspannen om een
vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging
zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
artikelen kan het herroepingsrecht niet
worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor
rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij
de ondernemer tot het moment van
bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,
te allen tijde opzeggen met inachtneming
van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten
hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,
te allen tijde tegen het einde van de
bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.3. De consument kan de in de vorige leden
genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een
bepaald tijdstip of in een bepaalde
periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor
zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend
worden verlengd of vernieuwd voor een
bepaalde duur.
2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
stilzwijgend worden verlengd voor een
bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
overeenkomst tegen het einde van
de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten
of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden
verlengd als de consument te allen tijde mag
opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een
opzegtermijn van ten hoogste drie maanden
in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan
eenmaal per maand, afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt
niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
consument na een jaar de overeenkomst
te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen,
tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden
voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als
bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan
nadat de consument de bevestiging van de
overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
behoudens wettelijke beperkingen, het recht
om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
rekening te brengen.
Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2
maanden volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van
14 dagen gerekend vanaf de datum van
ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer
de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost
ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de
ondernemer. Tevens is het mogelijk om
klachten aan te melden via het Europees ODR platform
(http://ec.europa.eu/odr). Webwinkel is momenteel niet
aangesloten bij een keurmerk met geschillencommissie.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij
de ondernemer schriftelijk anders
aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de
ondernemer naar haar keuze of de
geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Artikel 15 –
Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking
hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
zodanige wijze dat deze door de consument
op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.


Privacy Statement

Betreffende Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder AVG)

Geachte lezer,

U bevindt zich thans op de website van Stenen met Stijl

Zoals U weet is met ingang van 25 mei 2018 de nieuwe ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese wetgeving heeft onze Nederlandse privacywet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen.

Privacywetgeving zoals hier bedoeld omvat alle regelgeving omtrent het verwerken en verzamelen van persoonsgegevens en dan moet U denken aan de vragen waarom?, hoe?, welke gegevens en met welk doel gebeurt dit. Vervolgens krijgen we nog vragen als; wie heeft toegang tot, wie mag gebruik maken van, wie ziet toe op beveiliging, wordt er informatie met derde partijen gedeeld, hoe lang mag verzamelde data bewaard blijven en hoe wordt deze bewaard en uiteraard heb ik inzage in mijn eigen gegevens?

Stenen met Stijl wil en dient zich uiteraard ook te houden aan de nieuwe regelgeving en heeft om dit te realiseren interne procedures aangescherpt alsmede op de controle op de naleving van de interne regelgeving;. Hier voor heeft Stenen met Stijl haar software voor intern gebruik alsook de netwerkomgeving opgeschaald naar een niveau waar de hoogst mogelijke en haalbare beveiliging is gegarandeerd. Tevens zijn er verwerkingsovereenkomsten aanwezig en ondertekend van al de partijen waarbij Stenen met Stijl gebruik maakt van services die noodzakelijk zijn voor het volledig  en veilig kunnen uitvoeren van haar bedrijfsprocessen.

Om volledig te kunnen voldoen aan de nieuwe AVG heeft Stenen met Stijl, in naleving van de nieuwe wetgeving, een “gegevensverwerker”  aangesteld. Deze draagt er zorg voor dat alle verzamelde of verkregen privacy gevoelige informatie wordt verwerkt, bewaard en beveiligd. Dit om de gegevens welke actief- dan wel passief verkregen zijn van bezoekers en gebruikers van Stenen met Stijl te verzekeren dat deze niet aan derden worden getoond of overgedragen. Een uitzondering is wanneer deze gegevens een onmisbaar element zijn om bedrijfsprocessen te laten functioneren.

Aangaande Stenen met Stijl

Van alle bezoekers van een website worden zonder dat Stenen met Stijl daar zelf om vraagt bepaalde gegevens verzameld, dit zijn gegevens zoals IP-adressen, Netwerk Protocollen en gebruikte besturingssystemen. Deze gegevens zijn noodzakelijk, ongeacht waar u het internet voor gebruikt. Vervolgens zijn er ook nog gegevens die wel actief worden verzameld door Stenen met Stijl de zogeheten ‘cookies’. Deze cookies maken het mogelijk te bepalen hoe bezoekers zich op onze website gedragen (welke artikelen of pagina’s worden veel, weinig of niet bekeken).. Deze informatie is echter niet te herleiden tot individuen en dient alleen om inzicht te verkrijgen in bezoekersgedrag op de website. Op basis van deze gegevens kunnen dan eventueel reclamecampagnes of aangeboden diensten worden aangepast om zo een breder publiek  te kunnen bereiken en meer maar vooral nieuwe klanten te interesseren voor de aangeboden diensten.

Tot slot heeft iedere persoon die gebruik maakt van de diensten van Stenen met Stijl recht op inzage van de gegevens die Stenen met Stijl over hem of haar verzameld heeft; u kunt deze gegevens per e-mail opvragen bij info@stenenmestijl.nl. Stenen met Stijl zal U dan binnen een termijn van 30 dagen per e-mail uw gegevens verstrekken. Voor overige vragen omtrent de uitvoering of handhaving kunt U contact met Stenen met Stijl opnemen door gebruikt te maken van het contactformulier bereikbaar via https://www.stenenmetstijl.nl/contact/

René van der Vliet

STENEN MET STIJL

  • Eigenaar                              R. van der Vliet
  • Bedrijf- en handelsnaam      Stenen met Stijl
  • K.V.K. nummer                     69660832 (m.i.v.) 1 oktober 2017
  • B.T.W.-I.D                             NL0020114979B91
  • (vestigings)Adres                 Biesbosch, 1181 JD AMSTELVEEN
  • Telefoonnummer                  0031-613281497
  • E-mail                                   info@stenenmetstijl.nl

 


RETOURBELEID STENEN MET STIJL

Toch niet tevreden over je product? Of is het stuk? Dat is vervelend. En daar gaan we iets aan doen, beloofd.

Alle beloftes op een rijtje.

Gratis je product retour sturen.
30 dagen bedenktermijn, na ontvangst van je product.
Product ruilen? Na ontvangst, verzenden we dezelfde dag je nieuwe product.
Geld terug? Binnen 3 dagen na ontvangst wordt het bedrag teruggeboekt.

Is je product kapot na 30 dagen? Dan heb je minimaal 2 jaar garantie op je product.

Team Stenen met Stijl